Sektor ochrony zdrowia

 

Wyzwania dla ochrony zdrowia w Polsce.
Priorytetowymi wyzwaniami dla ochrony zdrowia w Polsce na lata 2014–2020, oprócz problemów systemowych, są zmiany demograficzne, których efektem są:

 • starzejące się społeczeństwo,
 • zmiany w proporcjach pomiędzy populacją osób pracujących i niepracujących,
 • zbyt mały przyrost naturalny, aby zapewnić zastępowalność pokoleń, oraz
 • prognozy epidemiologiczne – wzrost kosztów leczenia chorób cywilizacyjnych, tj. chorób układu krążenia, nowotworów, chorób układu oddechowego, chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego, chorób i zaburzeń psychicznych, a w szczególności tych o charakterze przewlekłym, charakterystycznych dla starzejącej się populacji, oraz wzrost kosztów leczenia z powodu urazów i zatruć.

 Głównym narzędziem koordynacji interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia ze środków UE jest:
Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI
w sektorze zdrowia. Pierwsze posiedzenie komitetu odbyło się w lipcu 2015 r.

Zadaniem Komitetu będzie zapewnienie skuteczności i efektywności podejmowanych działań oraz osiągania oczekiwanych rezultatów w kontekście celów określonych w
Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”,
„Umowy Partnerstwa” oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – dla sektora zdrowia.

 • Projekty inwestycyjne w ramach PO-IiŚ i 16 RPO
 • Projekty informatyczne w ramach II Osi PO-PC i RPO
 • Projekty edukacyjne i rozwojowe w ramach III i IV Osi PO-WER oraz RPO
 • Projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach PO-WER

 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
Oś. Priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Poddziałanie  9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Ogółem [euro] regiony lepiej rozwinięte regiony słabiej rozwinięte
237 086 671 22 826 028 214 260 643

Cel szczegółowy:

Szczególnie istotne jest zachowanie zasady tzw. „złotej godziny”, (nie przekraczania 60 minut pomiędzy zdarzeniem a rozpoczęciem specjalistycznego leczenia szpitalnego).

Konieczne jest wypełnienie „białych plam” w zakresie dostępu do infrastruktury systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

BENEFICJENCI – Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (forma prawna – kod 146)
 • Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, w których zgodnie z WPDSPRM* planowane jest utworzenie nowych CU (forma prawna – kod 116, kod 117, kod 146, kod 165);
 • Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego posiadające w swej strukturze CU ujęte w WPDSPRM jako istniejące (forma prawna – kod 116, kod 117, kod 146, kod 165);
 • Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, w których zgodnie z WPDSPM planowane jest utworzenie SOR. (forma prawna – kod 116, kod 117, kod 146, kod 165);
 • Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego posiadające w swej strukturze SOR ujęty w WPDSPRM jako istniejący (forma prawna – kod 116, kod 117, kod 146, kod 165)
 • Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego – jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego ujęte w WPDSPRM (forma prawna – kod 116, kod 117, kod 146, kod 165)  Wsparcie istniejących (roboty budowlane, doposażenie, w tym lądowiska/lotniska)
  WPDSPRM – Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

 

OBSZARY INWESTYCJI:

SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE

Wsparcie istniejących (roboty budowlane, doposażenie, w tym lądowiska/lotniska)

Utworzenie nowych (roboty budowlane, doposażenie, w tym lądowiska/lotniska)

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie)

Wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy

CENTRA URAZOWE

Wsparcie istniejących (roboty budowlane, doposażenie, w tym lądowiska/lotniska)

Utworzenie nowych (roboty budowlane, doposażenie, w tym lądowiska/lotniska)

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SZPITALI WYSPECJALIZOWANE W ZAKRESIE UDZIELANIA

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Lądowiska/ lotniska.

 

Poddziałanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Ogółem [euro] regiony lepiej rozwinięte regiony słabiej rozwinięte
231 188 356 44 853 750 186 334 606

 

Celem jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne oraz zasoby pracy.   

Realizowane będą projekty w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia o charakterze ponadregionalnym w odniesieniu do wybranych specjalizacji kluczowych ze względu na istniejące trendy epidemiologiczne oraz demograficzne.

Wybrane specjalizacje:

HOROBY UKŁADU KRĄŻENIA, NOWOTWOROWE, UKŁADU KOSTNO-STAWOWO-MIĘŚNIOWEGO, UKŁADU ODDECHOWEGO, PSYCHICZNE

 • Oddziały szpitalne i inne jednostki organizacyjne szpitali dedykowane ww. chorobom (roboty budowlane, doposażenie)
 • Pracownie diagnostyczne oraz inne jednostki organizacyjne szpitali zajmujące się diagnostyką współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie)

GINEKOLOGIA, POŁOŻNICTWO, NEONATOLOGIA, PEDIATRIA I INNE ODDZIAŁY DEDYKOWANE DZIECIOM

 • Oddziały szpitalne i inne jednostki organizacyjne szpitali dedykowane ww. tematyce
 • (roboty budowlane, doposażenie)
  Pracownie diagnostyczne oraz inne jednostki organizacyjne szpitali zajmujące się diagnostyką współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie)

BENEFICJENCI:

 • Podmioty lecznicze utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych (forma prawna – kod 146).
 • Instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia (forma prawna – kod 165).
 • Przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów leczniczych, o których mowa w pkt. 1 (forma prawna – kod 116, kod 117)
Informacje finansowe regiony lepiej rozwinięte regiony słabiej rozwinięte
 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  80% 85%
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (%)  Jednostki zapewniające wkład własny ze środków budżetu państwa – 100%Jednostki zapewniające wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne) – 80% Jednostki zapewniające wkład własny ze środków budżetu państwa – 100%Jednostki zapewniające wkład własny ze środków innych niż budżet państwa (np. inne środki publiczne, środki prywatne) – 85%
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych  5% Środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków własnych lub nie podlegających umorzeniu pożyczek. Nie dotyczy to innych beneficjentów.

Zapraszamy do Współpracy.