15 Maj 2018

Dotacje na rewitalizację dla Gminy Poronin

Projekty rewitalizacyjne w Gminie Poronin – pozyskane dotacje.

Eksperci z firmy KPPM Doradztwo z sukcesem opracowali dwa projekty rewitalizacyjne dla Gminy Poronin w ramach konkursu do Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.

Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazły się oba projekty przygotowane dla Gminy Poronin:

„Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) – Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, Komponent 2. Filia GOK W Małem Cichem oraz Komponent 4. Filia GOK W Suchem – utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem”.

Celem projektu jest utworzenie sieci GOK (Gminnego Ośrodka Kultury) na terenie gminy Poronin poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w sołectwach Poronin, Suche i Małe Ciche. Z technicznego punktu widzenia inwestycja obejmuje następujące komponenty:

  • W Poroninie: modernizacja przestrzeni wokół Gminnego Ośrodka Kultury poprzez przebudowę (wraz z odwodnieniem) nawierzchni placu przed budynkiem, przebudowa sceny plenerowej, stworzenie m.in. ścieżek spacerowych, urządzenie zieleni, placu zabaw wraz z siłownią dla dorosłych oraz małej architektury rekreacyjnej. Zamontowane zostanie odpowiednie oświetlenie, wykonana zostanie modernizacja ogrodzenia, a cały teren objęty zostanie monitoringiem.
  • W Małem Cichem: modernizacja i adaptacja na potrzeby filii GOK istniejącego, zdegradowanego budynku Domu Nauczyciela; zakupy wyposażenia niezbędnego do realizacji działań kulturalnych, aktywizujących (świetlice dla dzieci szkolnych). Wykonana zostanie modernizacja drogi dojazdowej i odwodnienia liniowego powierzchniowego.
  • W Suchem – utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala – instytucji kultury, której celem będzie utrwalanie, upowszechnianie i promowanie dziedzictwa niematerialnego Poronina i Podhala, m.in. w zakresie ginących zawodów.

W ramach inwestycji zakładana jest budowa nowego budynku, odwodnienie terenu, i podbicie fundamentów, odpowiednie zaizolowanie budynku oraz renowacja zabytkowych malowideł naściennych. Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół budynku: stworzenie placu zabaw, wypożyczalni rowerów, siłowni zewnętrznej, małej architektury, wraz z jego iluminacją. Placówka zostanie wyposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć oraz stworzenia przyjaznego miejsca spotkań i aktywności społecznej.

Wartość projektu wynosi 8 636 157,05 zł, z czego kwota pozyskanej dotacji –  5 271 554,76 zł.

Oprócz dokumentacji aplikacyjnej KPPM Doradztwo opracowało również Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla komponentów związanych z przebudową przestrzeni wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie oraz dla przebudowy obiektu dawnej Mineralnej Spółdzielni Pracy Poronin w Suchem, w celu stworzenia Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala.

Drugim projektem, który uzyskał dofinansowanie jest projekt „Sukces zaczyna się w przedszkolu: Uzupełnienie sieci przedszkoli na terenie Gminy Poronin – Etap I.” Pozyskana kwota dofinansowania wyniosła 754 106,32 zł. Projekt polega na przeprowadzeniu robót budowlanych obejmujących przebudowę budynku szkoły w miejscowości Ząb i zmianę sposobu jego użytkowania na przedszkole, wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Modernizacja obiektu pod kątem lokalizacji w nim przedszkola będzie sprzyjać rozwojowi aktywnego uczestnictwa w edukacji dzieci okolicznych mieszkańców, pozwoli na większą integrację lokalnej społeczności oraz w długiej perspektywie zmieni niekorzystny diagnozowany w Gminnym Programie Rewitalizacji stan społeczny. Właściwe wykorzystanie nie tylko obiektu ale również aktywności okolicznych mieszkańców przyczyni się  do realizacji programu celu jakim jest skuteczny system edukacji i będzie miało znaczący wpływ na zachodzące zmiany prospołeczne w rewitalizowanym obszarze.