21 grudzień 2021

FENIKS – następca POIiŚ w latach 2021-2027

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (inaczej FEnIKS) w czasie nowej perspektywy finansowej zastąpią znany z lat 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Wartość programu to prawie 25 mld EUR!

Głównym celem Programu FEnIKS jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

  1. Obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym;
  2. Budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne;
  3. Dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030;
  4. Poprawę bezpieczeństwa transportu;
  5. Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia;
  6. Wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

EnIKS przewiduje rozwój transportu, dostępność komunikacji zbiorowej, a także inwestycje w porty morskie, drogi wodne śródlądowe i przewozy intermodalne. Wsparcie uzyskają projekty modernizacji linii kolejowych oraz budowy dróg ekspresowych i krajowych, w tym obwodnic miast.

W energetyce dofinansowane będą projekty inwestujące w poprawę efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii i inteligentne sieci energetyczne.

Dla sektora środowiska w FEnIKS planuje działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu, inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, rozwój systemów gospodarowania odpadami oraz wsparcie dla ochrony różnorodności biologicznej.

Inwestycje w kluczowych obszarach systemu ochrony zdrowia przyczynią się do wzrostu jakości usług zdrowotnych oraz większej ich skuteczności.

W sektorze kultury planowane są działania mające na celu ochronę zabytków o światowym i krajowym znaczeniu – środki przeznaczone będą na rozwój instytucji kultury oraz wspieranie ich adaptacji do nowych funkcji kulturalnych i społecznych.