29 czerwiec 2022

GOSPOSTRATEG – otwarto IX konkurs (na projekty otwarte)

Informujemy, że od 20 czerwca do 20 września 2022 r. (do godziny 16:00) trwa przyjmowanie wniosków do IX edycji konkursu GOSPOSTRATEG.

GOSPOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych, którego celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. W dziewiątym konkursie NCBR zaprasza do zgłaszania projektów dotyczących całego zakresu Programu GOSPOSTRATEG, w ramach jednej z czterech pułapek tematycznych:

  • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
  • obszar pułapki braku równowagi;
  • obszar pułapki demograficznej;
  • obszar pułapki słabości instytucji.

Na wsparcie projektów w dziewiątym konkursie przeznaczono budżet w wysokości 80 mln zł. Zgłoszone projekty mogą obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe – te ostatnie są obligatoryjnym elementem projektu.

Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających, przy czym:

  • w skład konsorcjum wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo,
  • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jeden podmiot wdrażający inny niż podmiot prowadzący politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 pkt 2a i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (za wyjątkiem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, które mogą odpowiadać za zastosowanie w praktyce wypracowanego rozwiązania), zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem projektu.

Konsorcjum może się składać z minimum 3 i maksimum 5 podmiotów.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł., zaś wartość maksymalna, to 8 mln zł, a poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej.
Projekt może być realizowany przez maksymalnie 36 miesięcy.

Więcej informacji:
GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte) – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)