12 lipiec 2021

Granty PARP na eurogranty

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do końca 27 stycznia 2022 roku wnioski na tzw. granty na eurogranty.
Środki te są rozdysponowane pomiędzy beneficjentów w konkursu rozpisanego na 5 etapów.

Obecnie trwa runda II konkursu – do 2 sierpnia 2021 roku. III runda zostanie uruchomiona 3 sierpnia i będzie trwać do 30 września 2021.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 280 060 zł i jest to jednocześnie maksymalna wartość projektu, jaki może zostać sfinansowany ze środków programu. Nie jest wymagany wkład własny.

O granty moga ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze: projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
1. Przede wszystkim na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotowany zostanie projekt;
2. Na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności;
3. Na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych;
4. Na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.
5. Na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty#terminy