15 Maj 2018

MAŁOPOLSKA PLATFORMA NAUK PRZYRODNICZYCH z DOTACJĄ

MAŁOPOLSKA PLATFORMA NAUK PRZYRODNICZYCH – PROJEKT Z ZAKRESU DIGITALIZACJI ZASOBÓW NAUKI NA I-SZYM MIEJSCU LISTY KONKURSOWEJ.

 

Projekt „Małopolska Platforma Nauk Przyrodniczych” znalazł się na 1-szym miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.1.2 „Cyfrowe zasoby regionalne” Regionalnego Programu Operacyjnego,  z liczbą 57 punktów, co stanowi 96,61% możliwej do uzyskania liczby punktów na etapie oceny merytorycznej.

Celem projektu jest udostępnienie zasobów nauk rolniczych, przyrodniczych i leśnych w rozumieniu unikatowych zbiorów historycznych i naukowych Biblioteki Głównej i Archiwum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (z okresu XVIII-XXI w.), poprzez utworzenie Małopolskiej Platformy Nauk Przyrodniczych. Zdigitalizowanych i udostępnionych zostanie 19.890 obiektów posiadających uregulowany stan prawny. Cyfrowe zasoby nauki Uniwersytetu Rolniczego  – publikacje naukowe, prace dyplomowe, dane badawcze i wyniki badań naukowych, statystyki, mapy i obiekty o wartości naukowej i historyczno-zabytkowej, np. starodruki, a także wytworzone w wyniku działalności Uczelni projektu książki, czasopisma, materiały dydaktyczne i promujące naukę będą prezentowane na nowej, innowacyjnej platformie biblioteki cyfrowej, której użytkownikiem końcowym będzie każdy zainteresowany odbiorca korzystający z zasobów cyfrowych. Małopolska Platforma Nauk Przyrodniczych będzie spełniać wszystkie wymogi założone dla nowoczesnych platform udostępniania treści online, umożliwi szybkie, skuteczne dotarcie do potrzebnej informacji, intuicyjne przeszukiwanie zasobów i przetwarzanie ich. Platforma wraz z aplikacją mobilną będzie stanowić o atrakcyjności projektu, ich innowacyjny charakter wpłynie na rozwój regionalnej bazy wiedzy w obszarze nauk przyrodniczych, rolniczych (life sciences), które nie są obecnie powszechnie dostępne w formie cyfrowej. Udostępnianie zasobu dla wszystkich użytkowników będzie bezpłatne.

Projekt pozwoli na spełnienie kryterium otwartości danych min. 4 gwiazdki w modelu 5-Star Open Data. Do opisu metadanowego zastosowany zostanie otwarty schemat CDWA Light. Wszystkie zdigitalizowane zasoby będą udostępniane odbiorcom nieodpłatnie. Wraz z podstawowym celem projektu przewidziano działania wspomagające w zakresie:

  • zakupu niezbędnego sprzętu digitalizacyjnego i informatycznego do prowadzenia działań digitalizacyjnych, -opracowania metadanych i formatów publikacyjnych,
  • prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na pracownię digitalizacji i serwerownię
  • niezbędnych działań konserwatorskich (dotyczących renowacji starodruków znajdujących się obecnie w stanie utrudniającym digitalizację).

Platforma udostępniania zasobów nauk przyrodniczych umożliwi interoperacyjność na poziomie danych dzięki wbudowanym mechanizmom wymiany metadanych i wizerunków cyfrowych z dowolnym zewnętrznym repozytorium za pomocą interfejsu OAI-PMH. W projekcie przewidziano:

  • Projektowanie z uwzględnieniem responsywności (RWD)
  • Użycie standardu języka opisu stron HTML5,
  • Stosowanie rekomendacji WCAG 2.0 na poz. co najmniej AA tj. wyższej niż minimalna wymagana przez Rozporządzenie w sprawie KRI. – Kodowanie znaków i wymiana danych wg standardu Unicode UTF-8
  • Uwzględnienie zaleceń Krajowych Ram Interoperacyjności.

Podstawowym kanałem zewnętrznym do dystrybucji zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych będą biblioteki cyfrowe: Małopolska Biblioteka Cyfrowa i Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.

Koszty całkowite realizacji projektu wynoszą 3 513 273,77 zł, kwota pozyskanego dofinansowania wynosi  2 986 282,65 zł.