12 Luty 2020

Nabór projektów do Działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej.

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475, z późn. zm.),

2. Instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736, z późn. zm.),
3. Międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534),
5. Instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
6. Publiczna uczelnia akademicka, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668, z późn. zm.),
7. Inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668, z późn. zm.), będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z wynikiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
8. Spółka kapitałowa, o której mowa w art. 159 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668, z późn. zm.),
9. Konsorcjum. Konsorcjum może składać się z podmiotów, o których mowa w pkt od 1) do 8). W skład konsorcjum może wchodzić również przedsiębiorca wnoszący wkład do projektu.

Do konkursu w ramach Działania 4.2 mogą przystąpić wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej, o której mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668, z późn. zm.).
Projekt musi być wpisany na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej najpóźniej na dzień przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie. Dofinansowanie w konkursie przeznaczone jest wyłącznie na kategorię regionów słabiej rozwiniętych  o przypisaniu projektu do danej kategorii regionu decyduje miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w siedzibie OPI PIB od 5 marca do 5 maja 2020 r.

Budżet konkursu to 500 mln zł.

Dofinansowanie można otrzymać na:

 minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 5 mln PLN (słownie: pięć milionów złotych),
 całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro,

 część projektu przeznaczona do wykorzystania gospodarczego i tym samym objęta pomocą publiczną i pomocą de minimis, jest nie mniejsza niż 30% wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie,
 maksymalna wartość dofinansowania części gospodarczej w ramach pomocy publicznej (pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą) nie może przekroczyć 20 mln euro na dzień przyznawania pomocy,
 udział wkładu własnego Wnioskodawcy (pochodzącego z własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy lub środków prywatnych: pochodzących od przedsiębiorstw, kredytów komercyjnych, etc.) w części gospodarczej projektu objętej pomocą publiczną wynosi minimum 50% wartości kosztów kwalifikowanych tej części projektu,
 wkład własny może być wniesiony wyłącznie w kwalifikowalne koszty bezpośrednie projektu dotyczące kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne,
minimum 2,5% wkładu własnego Wnioskodawcy musi zostać wniesiony w formie pieniężnej przez jednostki o których mowa w punkcie 1 ppkt od 1) do 8) Kryterium dostępu nr 1 „Kwalifikowalność Wnoskodawcy w ramach działania”
 wniesienie wkładu przez przedsiębiorcę w koszty projektu nie jest obligatoryjne. Projekty, w których przedsiębiorca/przedsiębiorcy wniosą wkład, będą premiowane.
 jeżeli w projekcie przewidziano wniesienie wkładu przez przedsiębiorcę, wówczas przedsiębiorcy, który wniesie do projektu wkład własny na poziomie minimum 10% wartości kosztów kwalifikowalnych w części gospodarczej, można przyznać preferencyjny dostęp do infrastruktury na bardziej korzystnych warunkach.

Zapraszamy do współpracy.