05 październik 2021

Ochrona zabytków – Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informujemy, że do 31 października 2021 roku można składać wnioski w programie Ochrona zabytków, prowadzonym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie.

Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Zgodnie z zapisami par.1 Regulaminu, w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:
1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
2) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);
3) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków);
4) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków) dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych).

Do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach:
1) do 31 października 2021 roku, dla zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2;
2) do 31 marca 2022 roku dla wszystkich rodzajów zadań określonych w § 2 ust.1.

UWAGA: W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do programu.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000,00 zł.

Dokumentacja konkursowa znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ochrona-zabytkow4