Kompleksowa obsługa projektów

Sektor kultury

Informacje ogólne

Kultura i sztuka to jedne z najważniejszych obszarów funkcjonowania każdego nowoczesnego państwa i metropolii. Od dostępności kultury dla wszystkich obywateli, od ilości i jakości kształcenia artystów, od rodzaju, liczby i prestiżu instytucji kultury zależy miejsce danego miasta na mapie kulturalnej kraju, Europy i świata. Kultura, turystyka kulturowa i powiązane z nimi sektory przemysłu (sektor tzw. czasu wolnego, sektor przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury) są także jednym z czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, służącym budowie społeczeństwa innowacyjnego, o dużym potencjale rozwojowym. Udział turystyki kulturowej i kultury oraz powiązanych z tymi sferami tzw. przemysłów czasu wolnego w tworzeniu wartości dodanej brutto jest w Polsce wysoki i zbliżony do osiąganego przez wysoko rozwinięte kraje Europy.

Dla publicznych i prywatnych instytucji kultury już od roku 2007 świadczymy eksperckie usługi w zakresie:
 • doradztwa związanego z przygotowaniem i realizacją przez instytucje kultury projektów o różnym charakterze – inwestycyjnych (budowa, rozbudowa, remont,  modernizacja, zakup wyposażenia, nadanie nowych funkcjonalności, rewitalizacja), związanych z rozwojem i organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych ( w tym o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym) i rozwojem produktu kulturowego;
 • opracowania dokumentacji aplikacyjnej do wszystkich dostępnych programów operacyjnych w ramach perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020 oraz w ramach programów krajowych i wspólnotowych (np. Kultura, Kreatywna Europa i in.);
 • doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej projektów (program funkcjonalno-użytkowy, koncepcja techniczna);
 • obsługi instytucji kultury w procesie przeprowadzenia postępowań w ramach Prawa Zamówień Publicznych;
 • rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych i krajowych;
 • przygotowania analiz i modeli finansowych dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury;
 • opracowania wieloletnich strategii rozwoju instytucji kultury;
 • analizy występowania  pomocy publicznej w projektach;
 • doradztwa w zakresie powołania międzynarodowych partnerstw  i konsorcjów dla projektów kulturalnych (w tym obsługa prawna i językowa);
 • prowadzenia szkoleń w zakresie przygotowania oferty kulturalnej, koncepcji produktu kulturowego, zarządzania projektem w dziedzinie turystyki kulturowej.

Przykładowe projekty:

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie 

Przygotowanie studium wykonalności projektu kluczowego pn. „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”. Wartość projektu: 11,5 mln zł.

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji projektu pn. „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”.


Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie

Studium wykonalności projektu kluczowego pn. „Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie" (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Działanie 11.1). Wartość projektu: 23 mln zł. 


Urząd Miasta Bydgoszczy  

Opracowanie wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Centrum Kreatywności Artystycznej na Placu Teatralnym w Bydgoszczy”. Wartość inwestycji: 450 mln zł. 


Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie 

Przedprojektowe studium wykonalności technicznej, organizacyjnej i finansowo-ekonomicznej inwestycji pn. „Budowa Centrum Muzyki w Krakowie”. Wartość inwestycji: 350 mln zł. 


Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. 

Projekt pn. „Szlaki nowej przygody w zabytkowej kopalni Wieliczka” realizowany w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu: 50,3 mln zł. 


Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.       

Projekt pn. „Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju” realizowany w ramach Działania 3.1 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 26,6 mln zł.


Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Projekt pn. „ Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Działanie 11.1). Wartość projektu: 85 mln zł.

 • Biuro Architektoniczne Archi-Vision
 • Delta Sp. zo.o. - doradztwo projektowo-organizacyjne
 • KATOM Tomasz Kamuda - nadzory inwestorskie