Kompleksowa obsługa projektów

Sektor turystyki i rekreacji

Informacje ogólne

Turystyka to jeden z najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki. Jest instrumentem polityki regionalnej, służącym aktywizacji społeczeństw lokalnych i budowie trwałych podstaw rozwoju gospodarczego. Od jej funkcjonowania zależy istnienie wielu gałęzi gospodarki, ale także budowa świadomości społecznej, identyfikacji regionalnej ludności, kształtowanie korzystnych postaw społecznych. Projekty, które mają wpływ na rozwój potencjału turystycznego regionu, mogą mieć bardzo różny charakter: mogą dotyczyć budowy nowych obiektów, rewitalizacji obszarów wiejskich i miejskich, rozwoju produktów turystycznych, realizacji szkoleń czy wdrożenia innowacyjnych rozwiązań multimedialnych, ułatwiających korzystanie z oferty turystycznej.

Dla publicznych instytucji, jak i dla prywatnych przedsiębiorstw działających w obszarze turystyki już od roku 2007 świadczymy eksperckie usługi w zakresie:
 • doradztwa związanego z przygotowaniem i realizacją projektów inwestycyjnych (budowa, rozbudowa, remont, modernizacja, zakup wyposażenia, nadanie nowych funkcjonalności, rewitalizacja);
 • przygotowania projektów z zakresu turystyki, sportu i rekreacji, rewitalizacji obszarów miejskich i zagospodarowania terenów zdegradowanych, które mogą mieć wpływ na wzrost znaczenia turystyki w regionie oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej;
 • przygotowania koncepcji rozwoju produktu turystycznego;
 • opracowania dokumentacji dla projektu aplikującego do wszystkich dostępnych programów operacyjnych – zarówno w ramach perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020, jak i w ramach programów krajowych i wspólnotowych;
 • doradztwa w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej projektów inwestycyjnych (program funkcjonalno-użytkowy, koncepcja techniczna);
 • obsługi w procesie przeprowadzenia postępowań w ramach Prawa Zamówień Publicznych;
 • rozliczania projektów dofinansowanych ze środków unijnych i krajowych;
 • przygotowania analiz, biznesplanów i modeli finansowych dla projektów inwestycyjnych;
 • opracowania wieloletnich strategii rozwoju turystyki;
 • analizy potencjału turystycznego (w ujęciu przestrzennym i produktowym);
 • analizy występowania pomocy publicznej w projektach o charakterze turystycznym;
 • doradztwa w zakresie powołania międzynarodowych partnerstw i konsorcjów dla projektów o charakterze turystycznym (w tym obsługa prawna i językowa);
 • prowadzenia szkoleń dotyczących koncepcji produktu turystycznego i zarządzania projektami o charakterze turystycznym.

Przykładowe projekty:

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. 

Projekt pn. „Szlaki nowej przygody w zabytkowej kopalni Wieliczka” realizowany w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu: 50,3 mln zł. 


Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.       

Projekt pn. „Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju” realizowany w ramach Działania 3.1 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 26,6 mln zł.


Urząd Miasta Bydgoszczy 

Opracowanie wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Centrum Kreatywności Artystycznej na Placu Teatralnym w Bydgoszczy”. Wartość inwestycji: 450 mln zł.