20 październik 2022

Ogłoszono pierwsze konkursy z działań finansowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabory do wdrażanych przez siebie czterech działań w ramach Krajowego Planu Odbudowy. 

Konkursy te są skierowane do sektora rolniczego, okołorolniczego, rybnego oraz producentów żywności i zostały uruchomione w dniu 17 października br.

  1. Od 17 października do 15 listopada 2022 r. w ARiMR będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Rolnicy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 40 zł/ m2, jednak nie więcej niż do 500 m2 wymienianego pokrycia dachowego.
  2. Od 17 października do 31 grudnia 2023 r. w ARiMR będzie można składać wnioski na dofinansowanie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem – działanie jest skierowane do właścicieli plantacji chmielu, a maksymalna pomoc może być udzielona do 5 ha upraw chmielu.
  3. Od 17 października do 18 listopada 2022 r. realizowane będą dwa nabory:
  4. pierwszy skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Drugi rodzaj wsparcia przeznaczony jest dla rolników lub rybaków na przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury.

Wnioski do powyższych konkursów należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

UWAGA:
Ponadto uruchomiony został konkurs w obszarze rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie. Jego nadrzędnym celem jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), które ma przyczynić się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach rolniczych. Ostatecznym odbiorcą wsparcia (liderem) przedsięwzięcia może być: organizacja branżowa o ogólnopolskim zasięgu działania oraz organ prowadzący szkołę realizującą kształcenie zawodowe lub Centrum Kształcenia Zawodowego. Wymagane jest nawiązanie partnerstwa pomiędzy tymi podmiotami.

Utworzenie każdego ze 120 BCU odbędzie się poprzez: działania inwestycyjne takie jak:

  • budowa/przebudowa/rozbudowa nowej infrastruktury BCU lub jej remont (adaptacja) wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
  • oraz zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów,
  • utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU,
  • zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum

Projekty inwestycyjne mogą być realizowane od 2023 do 2025 roku.

Szczegóły o tym konkursie zawarto pod linkiem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/111473/RegulaminKonkursuBCUAktualizacja11_10_2022.pdf