05 Maj 2021

Ogłoszono VI konkurs w programie GOSPOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w VI konkursie w ramach programu GOSPOSTRATEG.

Ramy czasowe konkursu:
Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 maja 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: 7 lipca 2021 r., do godz. 16:00

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Szósty konkurs obejmie cały zakres Programu GOSPOSTRATEG (konkurs na projekty otwarte), który podzielony został na cztery pułapki rozwojowe:

  • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
  • obszar pułapki braku równowagi;
  • obszar pułapki demograficznej;
  • obszar pułapki słabości instytucji.

Budżet VI konkursu wynosi 80 000 000 zł, minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł., zaś wartość maksymalna, to 6 mln zł.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie).

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających, przy czym:

  1. w skład konsorcjum wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo,
  2. w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jeden podmiot wdrażający inny niż podmiot prowadzący politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 pkt 2a i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem projektu.
  3. Konsorcjum może się składać z minimum 3 i maksimum 5 podmiotów.

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg–vi-konkurs-na-projekty-otwarte