04 Wrzesień 2019

PROGRAM KULTURA w III EDYCJI funduszy EOG 2018-2024.

PROGRAM KULTURA w III EDYCJI funduszy EOG 2018-2024

Celem działania jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.

W ramach działania będzie można wdrażać:

 1. Projekty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego).
 2. Projekty dotyczące budowy i rozbudowy nie zabytkowej infrastruktury kultury (Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego).

Poddziałanie 1.1Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

 1. ochrona, konserwacja, i/ lub rozbudowa zabytków nieruchomych z ich otoczeniem na potrzeby działalności kulturalnej;
 2. ochrona zabytkowych ogrodów i parków.

 Elementy dodatkowe – obowiązkowe w każdym projekcie:

 1. oferta kulturalna i edukacyjna;
 2. szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie.

Elementy dodatkowe – fakultatywne:

 1. ochrona i konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym: księgozbiory, archiwa, obiekty muzealne;
 2. digitalizacja obiektów ruchomych dziedzictwa;
 3. zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego do osiągnięcia założonego celu).

Całkowity budżet: 60,2 mln euro 

Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – 46,7 mln euro

Wysokość dofinansowania: 0,5 – 3,5 mln euro kosztów kwalifikowalnych, do 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Kwalifikowalność wydatków: od decyzji o dofinansowaniu – do 30 kwietnia 2024

Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego

 1. budowa, rozbudowa, remont infrastruktury kulturalnej;

Elementy dodatkowe – obowiązkowe w każdym projekcie:

 1. oferta kulturalna i edukacyjna;
 2. szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie.

Elementy dodatkowe – fakultatywne:

 1. ochrona i konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym: księgozbiory, archiwa, obiekty muzealne;
 2. digitalizacja obiektów ruchomych dziedzictwa;
 3. zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego do osiągnięcia założonego celu).

Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego – 13,4 mln euro

Wysokość dofinansowania: 0,5 – 3,5 mln euro kosztów kwalifikowalnych, do 85 % kosztów kwalifikowanych.

Kwalifikowalność wydatków: od decyzji o dofinansowaniu – do 30 kwietnia 2024

Beneficjenci:

 1. Publiczne instytucje kultury.
 2. Archiwa państwowe.
 3. Publiczne szkoły i uczelnie artystyczne.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe.
 5. Organizacje pozarządowe z obszaru kultury.
 6. Jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Podmioty zarządzające obiektami wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez prezydenta RP za Pomniki Historii.

Projekty mogą (ale nie muszą) być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

TYPY PARTNERÓW

Partnerzy z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu – zgodnie z art. 7.2 Regulacji:

 • każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny, oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawny w ww. państwach
 • każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania programu
 • osoba fizyczna zamieszkująca legalnie w ww. państwach.

Partnerzy z Polski: wszyscy wyżej wymienieni beneficjenci.

UWAGA:

W ramach jednego projektu można połączyć prace z zakresu:

 1. ochrony, konserwacji i/ lub rozbudowy zabytków nieruchomych z ich otoczeniem na potrzeby działalności kulturalnej
 2. ochrony zabytkowych ogrodów i parków
 3. budowy, rozbudowy, remontu infrastruktury kulturalnej.

Maksymalny udział ww. prac w projekcie może wynosić 85% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 15% kosztów powinno być przeznaczone na:

 1. ofertę kulturalną i edukacyjną;
 2. szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie;
 3. ochronę i konserwację ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym: księgozbiorów, archiwów, obiektów muzealnych;
 4. digitalizację obiektów ruchomych dziedzictwa;
 5. zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego do osiągnięcia założonego celu).

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

a. Każdy z finansowanych obiektów powinien spełniać standardy opisane w programie krajowym: Dostępność Plus 2018-2025  (normy dla osób z niepełnosprawnością fizyczną lub inną, np. słuchową lub wzrokową). 

b. Każdy projekt musi:

 • mieć pozytywny wpływ na wprowadzenie w życie zasady zrównoważonego rozwoju oraz zdolność do reagowania i dostosowania do zmian klimatu, w tym zastosowania skutecznych rozwiązań w zakresie oszczędności energii;
 • przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy.

c. Priorytetowo traktowane będą:

 • projekty związane z miejscowymi zabytkami, które wspierają rozwój lokalny i regionalny i mają wpływ na społeczności lokalne;
 • projekty, które wyraźnie zachęcają do włączenia mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych projekty realizowane we współpracy z podmiotem z Państwa Darczyńcy;
 • projekty, które pozwolą wykorzystać w nowy sposób obiekty dziedzictwa kulturowego;
 • projekty, w których określenie głównego celu projektu zostało poprzedzone społeczną dyskusją/ konsultacją ze społecznością lokalną w kwestii wykorzystania zakresu projektowego budynku (nowe zastosowanie budynku lub nowa oferta kulturalna i edukacyjna).

DEFINICJE:

 • Cele powiązane z kulturą – wszelkie długoterminowe, zorganizowane, kulturalne i edukacyjne działania przyczyniające się do zachowania lub promocji kultury, dziedzictwa kulturowego, przedsiębiorczości kulturalnej i współpracy kulturalnej
 • Historyczne ogrody i parki – ogród lub park znajdujący się w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • Infrastruktura kulturalna – budynki używane do celów związanych z kulturą (na przykład: muzeum, teatr, gmach opery, sala koncertowa, biblioteka, ośrodek kultury) prowadzone przez kwalifikowalnych wnioskodawców, które nie są ujęte w rejestrach zabytków prowadzonych przez służby konserwatorskie.
 • Lokalny zabytek – zabytek objęty gminną ewidencją zabytków prowadzoną niezależnie przez organ gminny.
 • Obiekt dziedzictwa:
  • zabytki ruchome – wpisana do rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Zabytków (odnosi się to do ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 roku)
  • księgozbiory zawarte w narodowym zasobie bibliotecznym (odnosi się to do ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku)
  • archiwa zawarte w krajowych zasobach archiwalnych (odnosi się to do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 roku)
 • Rewitalizacja – działania podejmowane w celu wykorzystania dziedzictwa kulturowego , których celem jest nadanie wartości użytkowej zabytkom, czyniąc je bardziej dostępnymi. Rewitalizacja może również oznaczać nową ofertę kulturalną i edukacyjną w odnowionej przestrzeni.
 • Rozbudowa – nowa część budynku dodawana do istniejącego budynku. Rozbudowę rozumie się jako zmianę parametrów charakterystycznych istniejącego budynku, takich jak zmianę jego kubatury, powierzchni, wysokości, długości, szerokości. W przypadku zabytków, rozbudowa może również oznaczać kombinację prac związanych z budynkiem historycznym i – jednocześnie – utworzenie nowej części takiego budynku.
 • Sprzęt – niezbędne narzędzia lub obiekty wykorzystywane do celów danego projektu i planowanych działań (np. gabloty, meble, urządzenia multimedialne, przewodniki audio, instrumenty muzyczne).
 • Zabytki nieruchome – budynki znajdujące się w rejestrach zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Zabytków.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.