26 Kwiecień 2021

Rusza nabór na projekty innowacyjnych wdrożeń dla firm w Małopolsce

W okresie od 30.04.2021 do 27.07.2021 w województwie małopolskim trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, typ projektu C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem. Konkurs realizowany będzie w formule trzech rund naborów wniosków.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 30 992 686,43 PLN.

Komkurs jest skierowany do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie potwierdzoną formalnie działalność na terenie województwa małopolskiego.

ZAKRES DOFINANSOWANIA – TYPY PROJEKTÓW:

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM wsparcie obejmuje:

Komponent badawczo-rozwojowy:

  1. Usługi badawczo-rozwojowe

Typ 1: usługi w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu
Typ 2: usługi w zakresie wzornictwa polegające na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonaniu projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania

Usługi proinnowacyjne (element fakultatywny, kwalifikowany wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występuje łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi typu 1-2):

Typ 3: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu
Typ 4: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań
Typ 5: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej

Komponent wdrożeniowy:

  1. Zakup nowych środków trwałych i/lub,
  2. Wartości niematerialnych i prawnych.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis: 85 %

Wsparcie kwalifikowane jako regionalna pomoc inwestycyjna:
mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
średnie przedsiębiorstwa – 45%.


Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis: 15%.

Wsparcie kwalifikowane jako regionalna pomoc inwestycyjna:
mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
średnie przedsiębiorstwa – 55%.
Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:
– wrzesień 2021 r. dla 1 rundy;
– październik 2021 r. dla 2 rundy;
– listopad 2021 r. dla 3 rundy

Szczegóły oraz regulamin konkursu na stronie:
1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony na innowacje – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)