30 Marzec 2021

Ruszył pierwszy konkurs grantowy w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny w ramach EOG

17 marca 2021 roku wystartował pierwszy konkurs grantowy w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny w ramach EOG.
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest jednym z 15 aktualnie realizowanych w krajach UE programów (pod wspólną nazwą Active Citizens Fund), które, wspierając rozwój społeczeństwa obywatelskiego, odwołują się do wspólnych wartości: poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
W Polsce operatorem Funduszu Krajowego jest konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji im. Stefana Batorego (lidera), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.

Realizacja Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny ma przyczynić się do osiągnięcia następujących rezultatów:

 • wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienia grup zagrożonych wykluczeniem;
 • wzrostu poparcia dla ochrony praw człowieka;
  wsparcia grup narażonych na wykluczenie;
 • budowania kultury demokratycznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego;
 • wsparcia rozwoju sektora społecznego;
 • wzmocnienia współpracy pomiędzy Państwami-Beneficjentami i Państwami-Darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein);
 • wzmocnienia współpracy regionalnej (transgranicznej) w sektorze społeczeństwa obywatelskiego.

Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie wynosi 11 955 000 EUR, w podziale na poszczególne obszary wsparcia:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci): kwota 2 850 000 euro,
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu: kwota 2 950 000 euro,
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska): kwota 4 155 000 euro,
 • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3): kwota 2 000 000 euro.

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

1.stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
2. spółdzielnie socjalne;
3. spółki non-profit;
4. koła gospodyń wiejskich;
5. kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Termin składania wniosków: od 17 marca 2021 od godz. 12.00 do 17 maja 2021 do godziny 12.00 czasu polskiego.