04 Wrzesień 2019

TRWA KONKURS w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Trwa konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w terminach:

Runda pierwsza – od 12 sierpnia do 30 września 2019 r.;

Runda druga – od 1 października do 30 listopada 2019 r.

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

 • wyżej wymienione podmioty,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 80 000 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych i 00/100).

Maksymalny poziom dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.3 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ (z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 Regulaminu konkursu) oraz instrukcji  wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu. 

Wnioski o dofinansowanie  projektu  przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/.

Przed złożeniem dokumentacji konkursowej Wnioskodawca musi uzyskać opinię wydaną przez KRMC.

Zatem do przygotowania są następujące dokumenty:

 1. fisza projektowa wg formularza, którą musi zaakceptować KRMC
 2. (czas oczekiwania ok. 30 dni),
 3. Prezentacja projektu niezbędna do przeprowadzenia publicznej prezentacji na co najmniej 14 dni przed złożeniem dokumentacji projektowej,
 4. Przeprowadzenie badania rynku na efekty projektu,
 5. Opracowanie Studium wykonalności projektu,
 6. Opracowanie wniosku o dofinansowanie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. POSIADAMY BOGATE DOŚWIADCZENIE W OPRACOWANIU WW. DOKUMENTÓW.