24 Sierpień 2017

Dotacje na digitalizacje zasobów kultury- konkurs dla Poddziałania 2.1.2 „Cyfrowe zasoby regionalne” RPO woj. Małopolskiego

 

W Małopolsce ogłoszono konkurs dla Poddziałania 2.1.2. “Cyfrowe zasoby regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego”. 

W Małopolsce ogłoszono konkurs dla Poddziałania 2.1.2. „Cyfrowe zasoby regionalne” Regionalnego Programu Operacyjnego.
Od 28 sierpnia do 28 września 2017 r. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów polegających na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego, a także zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki
– wraz z udostępnieniem w celu ponownego wykorzystania, w tym:
typ A projektu – dotyczące cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych.
typ B projektu – dotyczące cyfrowego udostępniania regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki.
O dotacje w konkursie mogą wnioskować jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe (w tym uczelnie), instytucje kultury, parki narodowe, a także organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe.
Dofinansowanie na poziomie 85% przyznawane będzie na przedsięwzięcia obejmujące:
• prowadzenie prac digitalizacyjnych,
• tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych, wraz zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych oraz udostępnianiem informacji o zdigitalizowanych zasobach,
• tworzenie i rozwijanie platform dystrybucji treści cyfrowych dla udostępniania zasobów cyfrowych w sposób otwarty i umożliwiający ich ponowne wykorzystanie,
• tworzenie i rozwijanie systemów umożliwiających zdalny i jednolity dla wszystkich użytkowników dostęp do informacji, katalogów lub zasobów udostępnianych publicznie.
Preferowane do dofinansowania będą projekty o zasięgu ponadregionalnym, to znaczy takie, które będą realizowane na obszarze co najmniej trzech subregionów Małopolski lub takie, które integrują podmioty działające na obszarze co najmniej trzech subregionów, a także projekty realizowane przez instytucje o regionalnym zasięgu działania.
Ogólna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów: 14 644 585,90 zł. 
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na luty 2018 roku.
W poprzednim konkursie z 2016 r. nasz zespół brał udział w przygotowaniu 6 projektów (9 otrzymało dofinansowanie). W tym m. in. projekty:
– “Sakralne Dziedzictwo Małopolski” (wartość projektu: 5 mln zł),
– “Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku …” (wartość projektu: 14 mln zł)
– “Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim” (wartość projektu: 582 tys. zł),
Zapraszamy do współpracy.