Kompleksowa obsługa projektów

Przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Skutecznie doradzamy przedsiębiorstwom w przygotowaniu inwestycji i pozyskiwaniu dotacji lub preferencyjnego finansowania.

Na pierwszym etapie proponujemy wspólne przygotowanie planu strategicznego dla firmy, uwzględniającego kierunki i potrzeby inwestycyjne, ze szczególnym wskazaniem przedsięwzięć możliwych do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Dzięki rzetelnej analizie planów rozwoju firmy, w tym planów inwestycyjnych, wraz z analizą możliwych zewnętrznych źródeł finansowania otrzymają Państwo precyzyjną informację, która pozwoli określić nowe kierunki rozwoju firmy.

Taki model współpracy ułatwia podjęcie strategicznych decyzji, pozwala odpowiednio wcześniej, a przy tym sprawniej, rozpocząć działania przygotowawcze, a przede wszystkim – znacząco zwiększa efektywność procesu aplikowania o fundusze.

Dokładnie analizujemy rodzaj inwestycji (budowa, zakup maszyn i urządzeń, technologii, wartości niematerialnych i prawnych, działalność B+R, inwestycje z zakresu ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, inne), jej planowaną lokalizację, specyficzne uwarunkowania, takie jak np. forma prawna czy też wielkość przedsiębiorstwa, aby dobrać jak najlepszy instrument finansowy, z którego może skorzystać inwestor.

Nasi doradcy finansowi i inwestycyjni wyróżniają się doświadczeniem i kompetencją, co gwarantuje powodzenie wszelkich działań przygotowawczych, jak i inwestycyjnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zarówno w pozyskiwaniu środków finansowych, przygotowaniu koncepcji projektów, prowadzeniu inwestycji i rozliczeniu dotacji, jak i w doradztwie prawnym. Jesteśmy skuteczni w swoich działaniach i dobrze rozumiemy potrzeby przedsiębiorstw.

Etap wstępny. Konsultacje i analizy:

 • analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych oraz poszukiwanie możliwości dofinansowania ze środków unijnych (w tym bezpośrednio w Komisji Europejskiej) oraz krajowych i innych programów wsparcia;
 • przedstawienie najkorzystniejszych rozwiązań realizacji inwestycji przy wsparciu z funduszy UE;
 • wstępna ocena szans uzyskania wsparcia;
 • przedstawienie wstępnego planu działania.
Wspólna decyzja o współpracy i ustalenie warunków. Wycena zależy od zakresu zleconych usług, rodzaju projektu oraz zakresu inwestycji.

Etap planowania:

 • określenie zakresu projektu i jego kluczowych elementów;
 • weryfikacja uwarunkowań prawnych, mających wpływ na przeprowadzenie inwestycji;
 • identyfikacja kluczowych czynników sukcesu i optymalizacja projektu pod kątem pozyskania dofinansowania;
 • opracowanie planu i harmonogramu przygotowania projektu;
 • przygotowanie biznesplanu;

Etap przygotowania niezbędnych dokumentów projektowych oraz aplikacyjnych:

 • przygotowanie i weryfikacja ocen oddziaływania na środowisko;
 • przygotowanie dokumentacji technicznej i niezbędnych zezwoleń;
 • przygotowanie i weryfikacja studiów wykonalności, studiów porównawczych i wariantowych, modeli finansowych i biznesplanów;
 • opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną.

Etap realizacji inwestycji:

 • doradztwo prawne w zakresie negocjowania umów o dofinansowanie;
 • opracowywanie procedur realizacji projektu;
 • doradztwo w zakresie udzielania zamówień w ramach projektu, przygotowywanie oraz pomoc we właściwym prowadzeniu postępowań;
 • opracowywanie projektów umów;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości projektu;
 • doradztwo w zakresie analizy kwalifikowalności wydatków przewidzianych w projekcie;
 • świadczenie usług nadzoru inwestorskiego, w tym bieżąca kontrola jakości dostaw materiałów, sprzętu, urządzeń, zgodności postępu robót z harmonogramem, przeprowadzanie prób i odbiorów częściowych oraz końcowych;
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań technicznych i finansowych z realizacji projektu;
 • pomoc w rozliczeniu finansowym projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność;
 • obsługa bieżących kontaktów z instytucją udzielającą dofinansowania;
 • przygotowanie wniosków o wprowadzenie zmian do projektu i wsparcie w ich negocjowaniu z instytucją udzielającą dofinansowania;
 • udział w kontroli projektu wraz z opracowaniem odpowiedzi na raport pokontrolny.

Oferujemy formy współpracy jak najlepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Może to być:

 • umowa na kompleksowe doradztwo, obejmująca wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem projektem (od przygotowania projektu, podpisania umowy, aż do wypłaty ostatniej transzy dofinansowania);
 • umowa na wykonanie części zadań np. związanych tylko z rozliczaniem, przygotowaniem postępowań przetargowych, audytem projektu, ew. aneksem do umowy dofinansowania;
 • umowa z rozliczeniem godzinowym pracy konsultanta – adekwatnie do potrzeb i intensywności pracy w poszczególnych okresach realizacji projektu;
 • umowa na doradztwo telefoniczne/e-mail – rozwiązywanie konkretnych problemów zleconych przez Klienta.
Zachęcamy do kompleksowej obsługi projektów: od pomysłu do końcowego rozliczenia.

Przykładowe projekty:

IFOTAM Sp. z o.o.

Projekt pn. „Docetaxel – wdrożenie produkcji substancji czynnej dla leku przeciwnowotworowego” realizowany w ramach Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu: 3,8 mln zł.  


CITY Sp. j.

Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności i rozwój oferty nowych usług wielkoformatowej reklamy zewnętrznej w firmie City Service” dofinansowany w ramach Działania 2.1 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 1,49 mln zł.


Silcar Sp. z o.o.

Projekt pn. „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1. Wartość projektu: 8,9 mln zł.


PT&CT Sp. z o.o.

Projekt pn. „Opracowanie inteligentnych i energooszczędnych systemów oświetleniowych dla produkcji roślinnej” realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu: 8,8 mln zł


Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. 

Projekt pn. „Szlaki nowej przygody w zabytkowej kopalni Wieliczka” realizowany w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu: 50,3 mln zł. 


Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.       

Projekt pn. „Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju” realizowany w ramach Działania 3.1 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 26,6 mln zł.


Mustaf S.C.

Projekt pn. „Rozwój oferty produktowej i wzrost konkurencyjności firmy Mustaf s.c. dzięki zakupom inwestycyjnym i budowie hali produkcyjnej” w ramach Priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 2 mln zł.