02 listopad 2022

Nowoczesne kształcenie zawodowe – konkurs KPO “Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU)”

Celem Konkursu utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), które przyczyni się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w 120 branżach. Branżowe Centra Umiejętności będą realizowały europejską inicjatywę centrów doskonałości zawodowej, tzw. Centres of Vocational Excellence – CoVEs.

Przez kształcenie zawodowe – w danym zawodzie – rozumie się kształcenie:
a) w jednym z zawodów szkolnictwa branżowego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
(Dz. U. poz. 316, z późn. zm.) lub
b) w zawodzie nieujętym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, prowadzone, zgodniez art. 45 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – ujętych w danej dziedzinie.

Utworzenie każdego ze 120 BCU odbędzie się poprzez:
a) działania inwestycyjne takie jak:

 • budowa nowej infrastruktury BCU albo
 • rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
 • przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
 • remont (adaptacja) istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU
  wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowo, o których mowa w dokumentacji dostępnej na stronie DNSH – zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku (do no significant harm), zwanej zasadą DNSH1
 • oraz
  b) zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów,
  c) utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa światowego, powołanie Rady BCU,
  d) zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum.

Wsparcie funkcjonowania BCU będzie obejmowało realizację działań w czterech obszarach:

 • działalność edukacyjno-szkoleniowa,
 • działalność integrująco-wspierająca,
 • działalność innowacyjno-rozwojowa,
 • działalność doradczo-promocyjna

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O OBJĘCIE WSPARCIEM:

a) podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania, co wynika ze statutu tego podmiotu, albo spółka skarbu państwa albo przedsiębiorstwo państwowe:

 • funkcjonujące przed 15 sierpnia 2022 r., właściwe dla danej dziedziny, której dotyczy Konkurs, zwane dalej „organizacją branżową”. Podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu działania na potrzeby Konkursu rozumiany jest jako, działające na terenie całego kraju (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 15 sierpnia 2022 r.), właściwe dla danej dziedziny, której dotyczy Konkurs:
 • organizację lub stowarzyszenie pracodawców albo
 • samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza albo
 • stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne, albo
 • ­ samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne

lub następujące podmioty:
b) organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (publiczną/niepubliczną) lub organ prowadzący centrum kształcenia zawodowego (publiczne/niepubliczne), prowadzące kształcenie w co najmniej jednym zawodzie szkolnictwa branżowego lub w zawodzie realizowanym jako eksperyment pedagogiczny na podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ujętych w danej dziedzinie, której dotyczy Konkurs.

Przedsięwzięcie powinno być realizowane w podziale na dwa etapy:

 1. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności.
 2. Wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności.

Okres realizacji przedsięwzięcia powinien rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r. Okres realizacji przedsięwzięcia powinien zakończyć się w następujących terminach wskazanych poniżej:

 • nie później niż 30 września 2025 r. – dla przedsięwzięć realizowanych w I terminie oraz
 • nie później niż do 30 czerwca 2026 r. – dla przedsięwzięć realizowanych w II terminie.

Szczegółowe i nformacje o Konkursie są dostępne na stronie www.frse.org.pl/kpo-bcu.

Wnioski o objęcie wsparciem składane w ramach naboru będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem: https://online.frse.org.pl/, w terminie: od 15 października 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. do godz. 16:00.

Pierwszy nabór wniosków w ramach Konkursu będzie otwarty we wszystkich wskazanych 120 dziedzinach. Zakłada się, że w danej dziedzinie może powstać jedno BCU. Kolejne nabory Konkursu będą uruchamiane cyklicznie, ze wskazaniem w jakiej dziedzinie Konkursu jest uruchamiany nabór. W przypadku niewyłonienia przedsięwzięcia do dofinansowania z danej dziedziny w powyższy sposób, zastrzega się możliwość objęcia wsparciem więcej niż jednego przedsięwzięcia w dziedzinie, w której utworzono listę rezerwową