29 wrzesień 2021

Aktualne nabory wniosków w zakresie ochrony środowiska (NFOŚiGW)

Informujemy, że obecnie w ramach Programów priorytetowych NFOŚiGW trwają nabory do następujących konkursów, skierowanych przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST.

Główne formy finansowania to pożyczki, w tym pożyczki na zachowanie płynności finansowej, dostępne są także dotacje.

TRWAJĄCE NABORY:

Nabór 1.1. (1) Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach; Część 1: Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych: nabór ciągły, trwający do dnia 22.12.2023 r.
Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Nabór 1.1. (2) Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami, Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nabór ciągły, trwający do dnia 22.12.2023 r.
Dostępne formy finansowania: pożyczka inwestycyjna oraz pożyczka płatnicza.
Celem programu jest poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez oczyszczanie ścieków, zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

Nabór 1.5.(1) Adaptacja do zmian klimatu i ochrona wód przed zanieczyszczeniami oraz: Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska.
Trwa nabór wniosków w trybie ciągłym, nie wskazano daty granicznej.


Nabór w ramach tego programu obejmuje następujące podprogramy (komponenty):
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju
Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK
– Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych
Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska
Moja Woda – wsparcie działań realizowanych przez WFOŚiGW
Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska – nabór 2020-2021 dotyczy retencji na obszarach wiejskich.
Wnioski należy składać w terminie od 22.07.2020 r. do 17.12.2021 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji (do 70% kosztów kwalifikowanych).
Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”) poprzez finansowanie zadań związanych z retencją na wsi.