24 maj 2023

FEnIKS.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej – pierwszy nabór za nami. Przygotowaliśmy projekty na kwotę blisko 200 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEniKS), już 29 września 2023 r. zakończono pierwszy nabór wniosków dla projektów z sektora kultury w ramach działania
FEnIKS.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.
Nabór wniosków, zgodnie z harmonogramem, trwał do 30 września 2023 r. i dotyczył projektów realizowanych w dwóch obszarach:

Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury – zabytkowej i niezabytkowej. Obszar dotyczy dostosowania istniejącej infrastruktury kultury, zabytkowej i niezabytkowej do pełnienia roli miejsc przyjaznych odbiorcom oraz tworzenie tj. budowa od podstaw nowej infrastruktury kultury wraz z zakupem niezbędnego sprzętu lub wyposażenia)

Obszar 2: Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego. Obszar dotyczy projektów obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy obiektach zabytkowych.

Projekt realizowany w ramach obszaru 2 nie może być pojedynczą interwencją, tylko musi stanowić część większego przedsięwzięcia, które wiąże rozwój kultury z rozwojem gospodarczym, włączeniem społecznym i innowacjami społecznymi w skali kraju, regionu lub lokalnej. Wsparte projekty będą musiały realizować cele strategii rozwoju kraju, strategii regionalnej lub lokalnej.

Projekty obowiązkowo, oprócz komponentu infrastrukturalnego i nieinfrastrukturalnego (zakupy, digitalizcja), obejmować powinny komponenty miękkie, do wyboru z następującego katalogu:

 • podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta ‐ szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe, kursy językowe (w zakresie języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych, języka migowego) i inne formy kształcenia niezbędne dla wdrożenia celów przewidzianych w projekcie,
 • opracowanie narzędzi, w tym metodyki, wykorzystywanych do tworzenia wykorzystywanych do tworzenia oferty kulturalnej i aktywizacji społecznej w okresie trwałości projektu,
 • promocja zabytku oraz związanego z nim miejsca w kraju i za granicą
  wynikająca z przyjętej strategii promocji,
 • tworzenie rozwiązań zapewniających każdemu odbiorcy (w tym osobom ze szczególnymi potrzebami) pozyskiwania i rozumienia wiadomości wysyłanych przez beneficjenta oraz poznania i korzystania z oferty beneficjenta.

Beneficjenci:

 • państwowe instytucje kultury, instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,
 • instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego,
 • publiczne szkoły i uczelnie artystyczne;
 • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO i Pomników Historii Prezydenta RP
 • oraz posiadające tytuł Znaku Dziedzictwa Europejskiego – inne niż wskazane wyżej;

Ponadto, w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO/Pomników Historii Prezydenta RP, na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Wszystkie typy działań przewidziane dla obu obszarów, będą mogły być realizowane w formule projektów partnerskich, przy czym komponenty miękkie, mogą być realizowane w ramach partnerstwa obejmującego udział partnera z sektora MŚP, organizacji pozarządowych (bez ograniczeń), przedsiębiorstw społecznych.
Wybór partnera odbywa się zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. (tzw. ustawa wdrożeniowa).