18 Luty 2020

Nabór do RPO Mazowieckiego – działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

Termin składania wniosków: od 28-go lutego do 13-go maja 2020 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • parki narodowe i krajobrazowe;
 • podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym;

·         spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych.

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące:

 • konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, umożliwiające zachowanie dotychczasowych funkcji obiektów zabytkowych, a także służące nadaniu im nowych funkcji użytkowych (z przeznaczeniem w szczególności na cele kulturalne i edukacyjne), w tym również w połączeniu z działalnością komercyjną;
 • ochrony i zachowania zabytkowych ogrodów i parków;
 • zabezpieczenia zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą;
 • usuwania barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 1 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu nie została określona.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zapraszamy do współpracy.