29 Lipiec 2020

Województwo łódzkie – nabór projektów do Działania 1.1 “Rozwój infrastruktury badań i innowacji”.

Informujemy, że II runda konkursu w ramach Działania 1.1 “Rozwój infrastruktury badań i innowacji” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego) będzie trwać w dniach od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Konkurs ten skierowany jest do jednostek naukowych, szkół wyższych, konsorcjów naukowych z rolą wiodącą jednostki naukowej albo szkoły wyższej. Wspierane będą inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.
UWAGA: w ramach działania wsparcie otrzymają wyłącznie projekty wskazane w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Łódzkiego oraz uzgodnione z ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego, wpisujące się w specjalizacje regionalne, dotyczące inwestycji w strategiczną, publiczną infrastrukturę badawczą, zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” zawartą w rozporządzeniu nr 651/2014.

Więcej informacji: https://www.cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/824-1-badania-rozwoj-i-komercjalizacja-wiedzy-1-1-rozwoj-infrastruktury-badan-i-innowacji-28-01-2020
Zapraszamy Państwa do kontaktu: biuro@kppmd.pl