14 Styczeń 2021

Wsparcie społecznego i gospodarczego rozwoju Polski. NCBR ogłasza piąty konkurs GOSPOSTRATEG

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło piąty już konkurs w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG.

W jego ramach szuka innowacyjnych projektów, które będą stanowiły odpowiedź na zgłoszone przez Ministerstwa: Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego zagadnienia badawcze dotyczące wykluczenia komunikacyjnego, analizy składu gatunkowego produktów rybnych oraz agregacji danych o cyfrowym dziedzictwie kulturalnym.
W piątym konkursie na wsparcie projektów NCBR przeznaczył budżet 25 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 5 lutego i potrwa do 5 kwietnia 2021 roku.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów. Zgłoszone projekty mogą obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe – te ostatnie są obligatoryjnym elementem projektu.

TEMATY V-ego KONKURSU GOSPOSTRATEG:

Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu
Pierwszym z podejmowanych w konkursie zagadnień badawczych jest zgłoszona przez Ministerstwo Infrastruktury „Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego”.

Przeciw fałszowaniu produktów rybnych
Z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sformułowane zostało drugie zagadnienie badawcze konkursu: „Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi, spełniającymi wymogi prawa UE”. Głównym celem zamawianego projektu jest zwiększenie kompetencji i efektywności instytucji oraz innych uczestników procesu zapewniania oczekiwanej jakości produktów rybnych oraz ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich, poprzez dostarczenie procedur i narzędzi.

Cyfrowe dziedzictwo kulturowe
Trzeci obszar badawczy „Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym” został sformułowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem projektu zamawianego jest przeprowadzenie kompleksowego badania stanu cyfrowych zasobów kultury w Polsce (z uwzględnieniem zasobów udostępnianych w Internecie), będących w posiadaniu państwowych i samorządowych instytucji kultury (w tym bibliotek, muzeów, instytucji audiowizualnych i filmowych), jednostek naukowych i innych podmiotów gromadzących cyfrowe zasoby kultury oraz oszacowanie zasobów, które powinny zostać zdigitalizowane.