30 Grudzień 2020

Długofalowy budżet UE na lata 2021–2027 i pakiet odbudowy po pandemii

17 grudnia 2020 r. Rada przyjęła rozporządzenie określające wieloletnie ramy finansowe UE na okres 2021–2027. Wcześniej zgodę wyraził Parlament Europejski.

W rozporządzeniu ustanowiono długoterminowy budżet UE-27 w wysokości 1 074,3 mld EUR (w cenach z 2018 r.) oraz przewidziano włączenie do niego Europejskiego Funduszu Rozwoju. Wraz z unijnym instrumentem odbudowy Next Generation EU o wartości 750 mld EUR Unia zyska na nadchodzące lata środki w bezprecedensowej kwocie 1,8 bln EUR. Posłużą one wsparciu odbudowy po pandemii Covid-19 oraz realizacji długoterminowych priorytetów UE w różnych dziedzinach polityki.

Oczekuje się, że większość unijnych sektorowych programów finansowania zostanie przyjętych w pierwszych miesiącach 2021 r. i zacznie obowiązywać z mocą wsteczną od początku 2021 r.

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027:

Finansowanie UE w latach 2021-2027 zostanie skierowane na nowe i wzmocnione priorytety we wszystkich obszarach polityki UE, w tym na transformację ekologiczną i cyfrową. Spore środki nadal przeznaczane będą na politykę spójności i wspólną politykę rolną, które zostaną zmodernizowane, by w jak największym stopniu przyczyniały się do odbudowy gospodarczej Europy i celów ekologicznych i cyfrowych UE.

Nowe i wzmocnione programy

Aby wesprzeć transformację cyfrową, stworzono nowy program finansowania – „Cyfrowa Europa”. Posłuży on promowaniu wdrażania i wykorzystywania kluczowych technologii cyfrowych, np. aplikacji sztucznej inteligencji i najnowocześniejszych narzędzi cyberbezpieczeństwa. Znaczne dodatkowe środki otrzyma także cyfrowy komponent instrumentu „Łącząc Europę”.

Nowy program UE dla zdrowia zapewni mocną podstawę działaniom Unii w dziedzinie zdrowia w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas pandemii Covid-19.

W dziedzinie badań naukowych i innowacji znacznie zwiększone finansowanie uzyska program „Horyzont Europa”, gdy zostaną już udostępnione środki w ramach unijnego instrumentu odbudowy.

Znacznie zwiększono również wsparcie na rzecz zarządzania migracją i granicami. W dziedzinie bezpieczeństwa i obrony stworzony zostanie nowy Europejski Fundusz Obronny. Będzie on promować konkurencyjność, skuteczność i zdolności innowacyjne unijnej bazy obronnej, technologicznej i przemysłowej.

Wzmocnione zostaną programy na rzecz młodzieży, np. Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Oczekuje się, że liczba uczestników pierwszego z tych programów zwiększy się trzykrotnie w trakcie tych kolejnych wieloletnich ram finansowych.

Aby wesprzeć regiony wysokoemisyjne w ekologicznej transformacji, które najbardziej ucierpią w związku z przechodzeniem na gospodarkę neutralną dla klimatu, stworzono nowy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Otrzyma on finansowanie zarówno w ramach budżetu długoterminowego, jak i unijnego instrumentu odbudowy.