Kompleksowa obsługa projektów

Transfer technologii

Informacje ogólne

Zagadnienia transferu i komercjalizacji technologii, innowacyjnych produktów, wynalazków i metod mają ogromne znaczenie strategiczne dla rozwoju polskiej i europejskiej gospodarki, stanowią też o przewadze konkurencyjnej regionów i – przede wszystkim – mają wpływ na jakość życia społeczeństw.

W KPPMD pojmujemy transfer technologii jako proces pełniący funkcję swego rodzaju pomostu między nauką a biznesem oraz tworzymy płaszczyznę, na której te dwa odmiennie środowiska mogą podejmować dialog, osiągając dokładnie te cele, na których najbardziej im zależy: rozwój naukowy i – w konsekwencji – uzyskanie korzyści ekonomicznych.

Jesteśmy kompetentnym partnerem i pośrednikiem w procesie komercjalizacji badań naukowych zarówno dla podmiotów badawczych, jak i dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Wszystkie świadczone przez nas usługi mają charakter ekspercki.

Nasza oferta usług w obszarze transferu technologii obejmuje wszystkie etapy tego procesu, a zwłaszcza:
 • przygotowywanie biznesplanów, studiów wykonalności i modeli finansowych na potrzeby oceny potencjału komercjalizacji wyników projektów badawczo-rozwojowych;
 • identyfikację potencjalnych partnerów biznesowych i pomoc w prowadzeniu negocjacji (w tym doradztwo prawne);
 • analizę możliwości pozyskania środków finansowych na opracowanie, rozwój i wdrożenie innowacyjnego produktu/technologii/procesu, utworzenie działu B+R i in. w ramach programów krajowych, strategicznych, międzynarodowych, celowych (realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i wspólnotowych (np. Horyzont 2020);
 • opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej do programów wsparcia rozwoju technologii i komercjalizacji;
 • identyfikację innowacji o największym potencjale komercjalizacyjnym – wykonanie analiz rynkowych obejmujących rynki krajowe i międzynarodowe, badanie stanu techniki, badanie stanu wiedzy w danym obszarze naukowym;
 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnego modelu biznesowego funkcji B+R;
 • opracowanie strategii rozwoju innowacyjnych produktów i usług oraz opracowanie optymalnych strategii komercjalizacji (technologii, produktu, metodyki);
 • doradztwo i monitorowanie procesów budowy konsorcjów naukowo-przemysłowych – koordynacja współpracy z partnerami biznesowymi i naukowymi;
 • dokonanie wyceny praw własności intelektualnej i innych aktywów niematerialnych (patenty, know-how, licencje, ale także znaki handlowe, domeny internetowe, relacje z klientami, itd.);
 • wycenę raportów rzeczowych dla celów transakcyjnych;
 • analizę możliwości uzyskania zwolnień podatkowych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej;
 • analizę projektów pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej i wsparciem eksperckim na każdym etapie wdrażania projektu;
 • rozliczenie pozyskanego dofinansowania;
 • wsparcie w procesie pozyskania finansowania pomostowego lub uzupełniającego od instytucji multilateralnych oraz banków komercyjnych (kredyty).
Ponadto oferujemy wieloetapowe, kompleksowe wsparcie dla jednostek B+R oraz przedsiębiorstw w procesie pozyskiwania środków (np. w ramach dotacji i zachęt inwestycyjnych) na rozwój działalności w zakresie B+R.
Przykładowe projekty:

IFOTAM Sp. z o.o.

Projekt pn. „Docetaxel – wdrożenie produkcji substancji czynnej dla leku przeciwnowotworowego” realizowany w ramach Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu: 3,8 mln zł.
Silcar Sp. z o.o.

Projekt pn. „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1. Wartość projektu: 8,9 mln zł.
PT&CT Sp. z o.o.

Projekt pn. „Opracowanie inteligentnych i energooszczędnych systemów oświetleniowych dla produkcji roślinnej” realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu: 8,8 mln zł.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Projekt: „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności”. Wartość projektu: 8,9 mln zł.
Uniwersytet Warszawski

„Analiza rynku oraz model wdrożenia na rynku globalnym technologii polegającej na zastosowaniu bakterii utleniających arseniny w usuwaniu arsenu z wód i gleb wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania”. Wstępne studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii polegającej na zastosowaniu bakterii utleniających arseniny w usuwaniu arsenu z wód i gleb skażonych arsenem w gminie Złoty Stok”.
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Przygotowanie modelu wprowadzenia na rynek produktu bazującego na opracowanym wynalazku: „Innowacyjna wylęgarnia – wdrożenie kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych”.
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Przygotowanie modelu wprowadzenia na rynek produktu bazującego na opracowanym wynalazku: „Transkryptomiczne biomarkery do stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca”.
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Projekt: „Innowacyjna metoda sterowania serwomechanicznym systemem docisku w technikach łączenia cienkościennych elementów metalowych”.