Kompleksowa obsługa projektów

Sektor B+R i szkolnictwo wyższe

Informacje ogólne

Z podmiotami sektora B+R, w tym z wiodącymi polskimi uczelniami wyższymi, takimi jak Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza, a także instytutami, takimi jak Instytut Farmaceutyczny w Warszawie, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, współpracujemy już od roku 2004. Skutecznie przygotowaliśmy wiele projektów wspierających rozwój badań i programów dydaktyki, a także rozbudowę infrastruktury w czołowych polskich szkołach wyższych i instytutach badawczych.

Usługi:

 • doradztwo związane z planowaniem i przygotowaniem projektów badawczo-rozwojowych, projektów celowych, finansowanych zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych – opracowanie koncepcji projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek, studium wykonalności, biznesplan, inne załączniki), rozliczanie projektu;
 • doradztwo związane z przygotowaniem projektów o charakterze inwestycyjnym (budowa, rozbudowa, remonty, modernizacje, zakupy wyposażenia i aparatury badawczej) – opracowanie koncepcji projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek, studium wykonalności, załączniki), rozliczenie projektu;
 • doradztwo w zakresie przygotowania projektów miękkich, związanych z podnoszeniem kompetencji kadry naukowej i dydaktycznej, rozwoju programów kształcenia – opracowanie koncepcji projektu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek, studium wykonalności, załączniki), rozliczenie projektu;
 • doradztwa w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej do wszystkich dostępnych programów operacyjnych w ramach perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020 oraz w ramach programów krajowych i wspólnotowych;
 • rozliczanie projektów dofinansowanych ze środków unijnych i krajowych;
 • audyt projektów;
 • doradztwo w zakresie powołania i funkcjonowania konsorcjów naukowych i naukowo-przemysłowych – pełna obsługa prawna, przygotowanie umów, negocjacje i kojarzenie partnerów dla konsorcjów wymagających uczestnictwa przedsiębiorstw;
 • przygotowania analiz i modeli finansowych;
 • opracowania wieloletnich strategii rozwoju;
 • badanie stanu techniki i czystości patentowej;
 • analizy rynku;
 • strategie komercjalizacji;

Współpracujemy z:

 1. Uniwersytetem Warszawskim
 2. Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie
 3. Uniwersytetem Wrocławskim
 4. Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu
 5. Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu
 6. Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 7. Instytutem Farmaceutycznym w Warszawie
 8. Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie
 9. Politechniką Krakowską
 10. Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt
 11. Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej w Warszawie
 12. Instytutem Włókiennictwa w Łodzi
 13. Akademią Górniczo – Hutnicza w Krakowie
 14. Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach
 15. Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
 16. Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
 17. EIT+ Sp. z o.o.
oraz wieloma innymi Instytucjami.

Poniżej kilka przykładów przygotowanych przez nasz zespół projektów:Uniwersytet Warszawski

Tytuł projektu

"Centrum Nowych Technologii Ochota Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT)"

Wartość projektu

280 mln zł

Zakończenie realizacji:

grudzień 2012

Wojskowa Akademia Techniczna

Tytuł projektu

„Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie”

Wartość projektu

23,88 mln zł

Zakończenie realizacji:

wrzesień 2013

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tytuł projektu

„BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności”

Wartość projektu

8,9 mln zł

Zakończenie realizacji:

w trakcie realizacji

Instytut Farmaceutyczny w Warszawie

Tytuł projektu

„Innowacyjne technologie leków sercowo-naczyniowych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym”

Wartość projektu

21,5 mln zł

Zakończenie realizacji:

marzec 2009

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tytuł projektu

„Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”

Wartość projektu

12,1 mln zł

Zakończenie realizacji:

październik 2012

Instytutut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Tytuł projektu

„Transkryptomicznebiomarkery do stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca”

Wartość projektu

1,2 mln zł

Zakończenie realizacji:

2014