31 październik 2023

Przygotowania projektów do następnego konkursu VII Priorytetu Kultura, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Pr. FEnIKS 2021-2027.


Kolejny nabór wniosków w trybie konkurencyjnym dla VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 planowany jest na wiosnę 2024 r. Maksymalna kwota dotacji: 50 mln zł.

WNIOSKODAWCAMI W TYM KONKURSIE MOGĄ BYĆ:

 • państwowe instytucje kultury,
 • instytucje kultury współprowadzone przez administrację rządową,
 • instytucje kultury posiadające zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego, wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308),
 • publiczne szkoły artystyczne lub publiczne uczelnie artystyczne,
  podmioty zarządzające obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzające obiektami posiadającymi tytuł Znak Dziedzictwa Europejskiego,
 • oraz w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub Pomników Historii Prezydenta RP na zasadzie wyjątku beneficjentami mogą być również:
 • jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury,
 • samorządowe instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Dofinansowanie można uzyskać na następujące działania:

 1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie,
 2. Roboty budowlane,
 3. Budowa nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego (jako element projektu),
 4. Prace w otoczeniu,
 5. Zakup sprzętu lub wyposażenia,
 6. Konserwacja zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ), księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego) i muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym),
 7. Digitalizacja zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ), księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego), muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym) oraz ich udostępnienie on-line,
 8. Działania informacyjno-promocyjne,
 9. Przygotowanie projektu,
 10. Zarządzanie projektem,
 11. Podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta,
 12. Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa,
 13. Działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw,
 14. Opracowanie dokumentu pn. Strategia promocji zabytku oraz związanego z nim miejsca.
 15. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie,
 16. Roboty budowlane,
 17. Budowa nowych obiektów służących obsłudze ruchu turystycznego (jako element projektu),
 18. Prace w otoczeniu,
 19. Zakup sprzętu lub wyposażenia,
 20. Konserwacja zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ), księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego) i muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym),
 21. Digitalizacja zabytków ruchomych (wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez WKZ), księgozbiorów (zaliczanych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego), muzealiów (uwzględnionych w inwentarzu muzealnym) oraz ich udostępnienie on-line,
 22. Działania informacyjno-promocyjne,
 23. Przygotowanie projektu,
 24. Zarządzanie projektem,
 25. Podnoszenie kompetencji kadr beneficjenta,
 26. Działania edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa,
 27. Działania związane ze współpracą z partnerami z innych państw,
 28. Opracowanie dokumentu pn. Strategia promocji zabytku oraz związanego z nim miejsca.

Wszystkie instytucje zainteresowane pozyskaniem środków na inwestycje kulturalne i turystyczne w ramach Osi Priorytetowej VII programu FEnIKS, który w dużej mierze jest kontynuacją założeń programu POIiŚ, zapraszamy do współpracy.

Powyższe atrakcje muzealno-turystyczne powstały między innymi dzięki skutecznym, dobrze opracowanym wnioskom aplikacyjnym, które pozwoliły sfinansować te przedsięwzięcia. Zespół KPPMD opracował do tych projektów dokumentację aplikacyjną: studia wykonalności, harmonogramy rzeczowo-finansowe, analizy popytu wraz z badaniami marketingowymi badające zainteresowanie ofertą edukacyjno-kulturową.