03 styczeń 2022

Wspólny sukces w programie GOSPOSTRATEG VI

Miło nam poinformować, że projekt pt. “CENTRUM DIAGNOSTYKI MORFOLOGICZNEJ MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH – NATIONAL CENTER FOR MORPHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF SOFT TISSUE SARCOMAS” przygotowany przez nas dla Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  1. Narodowy Instytut Onkologii im M. Skłodowskiej-Curie -Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie,
  2. Wielkopolskie Centrum Onkologii im M. Skłodowskiej-Curie,
  3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach,
  4. Polskie Towarzystwo Patologów,
  5. Ministerstwo Zdrowia,

jako jeden z nielicznych w Polsce uzyskał dofinansowanie w VI konkursie Gospostrateg (konkurs na projekty otwarte).

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie trzyletniego pilotażu morfologicznego rejestru mięsaków tkanek miękkich, w ramach powołanego w tym celu Centrum Diagnostyki Morfologicznej Mięsaków Tkanek Miękkich (CDMMTM). Pilotaż pozwoli w kolejnych latach (do 2028r.) na utworzenie 13 następnych centrów diagnostyki morfologicznej nowotworów złośliwych, osobno dla każdego narządu i dla potrzeb Krajowego Ośrodka Koordynacyjnego Diagnostyki Morfologicznej Nowotworów Złośliwych (PRO_PATO), który będzie koordynował i monitorował działanie wszystkich docelowych 14 centrów diagnostyki narządowej.
Pilotaż pozwoli na ocenę kosztów ekonomicznych stworzenia kompletnej sieci konsultacji złośliwych nowotworów dla 14 grup narządowych – w tym zakresie ww. analizy odnoszące się do CDMMTM będą mieć charakter przedwdrożeniowy. Docelowo do roku 2028, w oparciu o wyniki pilotażu będą powołane analogiczne rejestry nowotworów pozostałych narządów, tak, aby osiągnąć rezultat w postaci kompleksowej i systemowo działającej sieci badań konsultacyjnych rzadkich i szczególnie trudnych przypadków diagnostycznych na wzór sieci działających w krajach UE, np. w krajach skandynawskich.

Projekt pozwoli na wdrożenie pierwszego w Polsce systemu monitoringu jakości diagnostyki morfologicznej, co wpłynie na realizację polityk krajowych w obszarze zdrowia publicznego i realizację założeń Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.
Projekt ma istotne znaczenie społeczne, gospodarcze i terapeutyczne, ponieważ podstawą efektywnej terapii onkologicznej jest właściwe i precyzyjne zdiagnozowanie nowotworu, a co za tym idzie skuteczne leczenie chorych na nowotwory ze zdefiniowanym celem tzw. leczenia spersonalizowanego. Kompletna i szczegółowa rejestracja wszystkich chorych na nowotwory, precyzyjna diagnostyka z obniżonym do minimum odsetkiem rozbieżnych rozpoznań to gwarancja skutecznego leczenia i wiarygodnych wyników badań naukowych w klinicznych aspektach postępowania z chorymi na nowotwory złośliwe.

Projekt obejmuje badania podstawowe, prace rozwojowe i prace przedwrożeniowe. Koszty kwalifikowalne wynoszą 5992176.51 zł, a kwota uzyskanego dofinansowanie: 5913426.51 zł.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG, zarządzanego przez NCBiR, jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.
Szósty konkurs w ramach Programu obejmował cały zakres Programu GOSPOSTRATEG, który podzielony został na cztery pułapki rozwojowe:
obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu;
obszar pułapki braku równowagi;
obszar pułapki demograficznej;
obszar pułapki słabości instytucji